فرم های مورد نیاز در والیبال(برگه امتیازات،فرم داوری)

برای دریافت فرم ها وارد مطلب گردیده و فرم مورد نیاز خود را انتخاب نمایید.

http://tehranvolleyball.com/downloads/2.jpg    برگه بازیکن لیبرو

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/1.jpg    برگه امتیازات والیبال FIVB

 

 ttp://tehranvolleyball.com/downloads/R-1.pdf فرم داوری شماره 1 

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/R-2.pdf  فرم داوری شماره 2

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/R-3.pdf    فرم داوری شماره 3

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/R-4.pdf  فرم داوری شماره 4

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/R-5.pdf  فرم داوری شماره 5

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/R-6.pdf    فرم داوری شماره 6

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/x1.pdf   وظایف خط نگهداران

 

http://tehranvolleyball.com/downloads/x2.pdf  وظایف نویسنده