اولویت های تکنیکی در پست های مختلف والیبال

اولویت های تکنیکی در پست های مختلف والیبال :

⬅️ لیبرو:
1- دریافت سرویس 2- توپگیری 3- ارسال پاس ( به ویژه پاس برگشتی)

⬅️ پاسور:
1- ارسال پاس مناسب  2- دفاع روی تور 3- سرویس 4- توپگیری

⬅️ دریافت کننده:
1- دریافت سرویس 2- آبشار 3- دفاع روی تور 4-سرویس 5- توپگیری

⬅️ مدافع میانی:
1- دفاع روی تور  2- آبشار  3- سرویس  4- ارسال پاس برگشتی 5- توپگیری و دریافت سرویس های کوتاه و به ویژه پوشش مهاجمان کناری

⬅️ پشت خط زن:
1- آبشار 2- دفاع روی تور 3- سرویس   4- توپگیری

       educationvolleyball@