روانشناسی در والیبال

روانشناسی در والیبال


 ● قسمت اول
۱-در روانشناسی ورزش، طرف مقابل روانشناس، ورزشكار و قهرمان یک رشته ورزشی كه فوق نُرم طبیعی جامعه سالم است می باشد.
۲- علت نیاز به روانشناس ورزشی؛ به لحاظ استرس فوق العاده است.
۳- در شاخص های روانی بازیکنان پست های مختلف مشخص می شود.
٤- برای بالا بردن انرژی روانی احتیاج به سنجش است.
٥- استفاده توأم از انرژی جسمانی و روانی، باعث قهرمانی است.
● قسمت دوم
۱- روانشناسی ورزشی عبارت است از: مجموعه مهارت هایی كه انجام به موقع و مستمر و دائمی و صحیح آنها می تواند موجب افزایش انرژی در ورزشكاران شود.
۲- مقداری داشتن اضطراب برای ورزشكار به لحاظ داشتن انگیزه لازم است.
۳- تكرار و یکنواختی در شیوه تمرین، باعث افسردگی می شود.
٤- برای رفع افسردگی بایستی روی فشار تمرین، نوع تمرین و مكان تمرین برای چند جلسه كوتاه تجدید نظر كرد.
٥- انگیزه شاخص بزرگ روانی در دو عامل درونی و بیرونی است.
● قسمت سوم
۱- ورزشكار بایستی تکلیف مدار باشد نه نتیجه مدار.
۲- تکلیف مدارها نسبت به نتیجه مدارها موفق تر هستند.
۳- شاخص روانی اضطراب باعث افت قند خون و افت قند خون باعث اضطراب می شود.
٤- برای دور كردن ذهن بازیکن از حریف، باید در محل تمرین وسایل سرگرمی فراهم كرد.

منبع : کانال تلگرام دانش والیبال       educationvolleyball@