شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه

شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه


1- گارد ایستاده
2- گاردمتوسط
3- گارد نشسته
4- پنجه درحال پرش
5- پاس پنجه پشت
6- پاس پنجه ازپهلو
پاس دادن مهم ترین وظیفه در والیبال است . پاسور رهبر تیم است .
در هر سطوح بازی هر فردی در تیم با کلاس باید یاد بگیرد چگونه توپ را پاس دهد دریافت توپ و پاس دادن آن به هم تیمی را که در حین بازی است کمک میکند به طور مثال زمانی که توپ اول به پاسور میرسد فرد دیگری باید پاس بدهد و این کار اهمیت خاصی دارد
پاس دادن با پنجه : هنگام پاس دادن با پنجه مانند اغلب مهارت های اطمینان حاصل کنید که قبل از تماس بدنتان به گونه ای که پاها رانها شانه هایتان رو به هدف هستند به توپ می رسد.

 پای راست تان کمی به طرف جلو و پاهایتان به عرض شانه ها باز باشد برای پاس پنجه باید هر ده انگشت با توپ تماس پیدا کند و توپ را جلوی صورت خود بالای پیشانی باشد . برای پنجه زدن باید از ارنج ها استفاده شود .
ارنج ها را با زاویه 45 درجه به سمت بیرون خم کنید تا به توپ تسلط داشته باشید
مراحل پاس با پنجه
وضعیت امادگی
1: پای راست کمی جلو تر و در وضعیت بالانس قرار گیرد
2: پاها رانها و شانه رو به هدف باشد .
3: زانوها خم وپشت صاف است . سر در جلوی شانه ها قرار گیرد و کف دست ها بالای پیشانی هستند
4: انگشتان باز و کف دست ها شبیه شکل توپ ،گرد شده اند.
5: شست ها به طرف چشم ها هستند
تماس

1: در بالای پیشانی با توپ تماس پیدا کنید
2: دست ها را محکم ولی ریلکس نگه دارید
3: با قسمت نرم هر ده انگشت با توپ تماس پیدا کنید
4: ارنج را تحت زاویه 45 درجه خم کنید
5: نیرویی را که از تمام بدن تولید کرده اید . برای پاس دادن توپ به کار بگیرد .
6: وزن تان را به طرف جلو منتقل کنید و روی پای راست تان پاس دهید
ادامه دادن مسیر حرکت
1: دست ها باید به طور کامل امتداد یافته سپس با تمام بدن مسیر توپ را دنبال کنند
2: همچنان که توپ رها میشود پای چپبه طور طبیعی به جلو می اید
پاس پنجه به پشت

پاسی است که پاسور توپ را برای بازیکن پشت سرش می فرستد ، پاسور توپ را همانند پاس جلو دریافت میکند . همچنین وضعیت تماس در بالای پیشانی یکسان است تنها اختلافی که با پاس جلو دارد این است که سریع این پاس داده میشود
پاسور برای دادن پاس عقب باید تا لحظه رها شدن پاس ان را تعقیب کند تا پاس به هدف مورد نظر برسد

مراحل انجام پاس پشت با پنجه

وضعیت امادگی : با شانه ها ران ها و پنجه ها رو به قسمت جلوی سمت چپ زمین قرار بگیرید .
2 : تمام توپ را در همان مکان بگیرید

تماس :

1: با هر دو دست توپ را لمس کنید
2: بدن تان را امتداد دهید و به اسپکری که در پشت سر تان قرار دارد پاس دهید

ادامه دادن تماس:

1: ران ها کمی به جلو می آیند و دست ها مسیر حرکت توپ به عقب را تعقیب میکند
2: بدن به طرف بالا باقی می ماند
3: پاسورهای با تجریه سعی می کنند سر را جلوی ارنج ها و مچ هانگهدارید