تکنیکهای ارتباطی مربیگری والیبال

سکوت مربی

سکوت زبان مخصوص به خودش را دارد.
مکث کوتاه قبل از بیان مطلبی مهم در جلسات تمرینی، آنالیز و ... روش مؤثری برای جلب توجه بازیکنان است.

 مکث ناگهانی در وسط جمله توجه بازیکنان را جلب می‌کند.
 مکث سه‌ثانیه‌ای جلب توجه می‌کند.
 مکث ۲۰ثانیه‌ای می‌تواند برای بازیکنان شما زجرآور باشد.

 مربیان مبتدی از مکث‌ها و سکوت‌ها می‌ترسند و تلاش می‌کنند زمان را با  اظهارات بیشتر پر کنند.

 مربیان باتجربه همیشه پس از آنکه سؤالی را از بازیکنان می‌پرسد مکث می‌کند، و اگر فکر کند که بازیکن می‌تواند پاسخش را توسعه بدهد، پس از تمام شدن صحبت او باز هم مکث می‌کند.   معمولاً این مکث بازیکن را تشویق می‌کند تا بیشتر بگوید.

منبع : کانال تلگرام دانش والیبال