چرا به بازیکنان گفته می شود که شب ها زود بخوابند

محققین رابطه بین خواب و تمرینات را بررسی کردند و  دریافتند زمانی طولانی برای به خواب رفتن و مدت زمان خواب کمتر، بر عملکرد ورزش در اجرای تمرینات روز بعد تأثیرگذار است.
 دیگر مطالعه انجام شده در دانشگاه استنفورد بر روی بازیکنان بیانگر این بود که افزایش زمان خواب سرعت حرکت، دقت و احساس خوب بودن را در بازیکنان را افزایش داده است. اگر شما خسته و کسل هستید، احتمالا" انرژی و انگیزه کمتری در طی فشار تمرینات خواهید داشت.بازیکنانی که خواب کافی دارند تمرکز بیشتری در مسابقه دارند و علاوه بر ان سرعت عکس العمل انها بیشتر خواهد بود و در نتیجه موفق تر هستند .