واژه ها ومعانی آنها در ورزش والیبال

واژه ها در ورزش والیبال

Area Block  دفاع منطقه ای:
روش دفاعی که در ان حمله کنندگان مجبورند به نقطه ای که مورد نظر مدافعان است ضربه بزنند.یعنی حمله کننده تنها مجاز به ضربه زدن به یک سمت زمین است.

  Attack  حمله

Attack coverage  پوشش حمله مهاجم:
مرحله ای از بازی که طی ان بازیکنان تیم حمله کننده هنگامی که اسپکر در حال حمله است در پشت اسپکر حالت دفاعی به خود می گیرند.


AttackLine  خط حمله:
خطی است که در عرض زمین ب طور موازی و با فاصله سه متری از تور کشیده شده است .

Baseline  خط انتهای زمین

Block دفاع روی تور:
قسمتی از بازی که طی ان بازیکنان تیم دفاع کننده روی تور پرش می کند و با قرار دادن دستها در بالای تور سعی می کند در مقابل اسپک حریف سد ایجاد کند.

Center Line  خط وسط زمین:
خطی موازی است که در زیر تور به صورت عرضی از یک طرف زمین والیبال به طرف دیگر کشیده شده است و زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است.

Crossourt Attack  اسپک ضربدری:
اسپکی است که ضربه به توپ به صورت اَُویب زده می شود.( مثلا از منطقه 4 زمین حمله کننده به منطقه 5 زمین حریف زده می شود)

Crosscourt Block  دفاع متمرکز:
دفاعی منطقه ای است که مدافعان سعی می کنند حمله های ضربدری حریف را متوقف کنند.

Defenes دفاع:
مرحله ای از بازی که در ان یک مالکیت توپ را در اختیار ندارد.

Free Ball  توپ سرگردان ( توپ آزاد):
مرحله ای از بازی ک حریف سه بار به طور مجاز به توپ ضربه زده است ولی نتوانسته در ضربه سوم اسپک بزند بلکه ناگزیر بوده توپ را به ارامی با ساعد یا پنجه از روی تور رد کند.

Kill  اسپک مهلک:
اسپکی که حریف قادر به بازیافت توپ نباشد و سبب تصاحب امتیاز یا تعویض سرویس شود.

Line Block  دفاع خطی:
نوعی دفاع منطقه ای است که مدافعان از اسپک های مستقیم حریف ممانعت به عمل می اورند.

Multiple Offense حمله ترکیبی:
روشی حمله ای است که در ان سه بازیکن ردیف جلو در طرحی مرکب از اسپک واقعی و فریب حمله می کنند.

Offensive Systems  سیستم حمله ای:
روش های حمله ای است که شامل ترکیبات مختلفی از اسپکرها و پاسورها هستند.این روش ها بر اساس تعداد پاسور و اسپکرها با عدد مشخص می شوند. مثلا در یک روش حمله ای 2-4 چهار اسپکر و دو پاسور و در روش 1-5 پنج اسپکر و یک یک پاسور شرکت دارند.

Quick Sets پاس های سرعتی:
پاس هایی هستند که برای غافلگیری و جا گذاشتن دفاع حریف طراحی می شود. به بیان ساده تر پاس های سرعتی عبارت اند از:پاس هایی که با سرعت زیادی اجرا می شوند به طوری که حریف فرصت واکنش نشان دادن را پیدا نمی کند.

Serve Reception  دریافت سرویس:
مرحله ای از بازی است که تیمی سرویس حریف را دریافت می کند.

Setter  پاسور:
بازیکن یا بازیکنانی که مسولیت پاس دادن به اسپکرها را دارند.


نویسنده : فاطمه مقدسی

منبع : تربیت بدنی وعلوم ورزشی