کلیپ ثبت لحظاتی که بچه ها قهرمانان رویایی خود را از نزدیک می بینند