بررسی تاثیر و اثرات کفش ساق بلند و ساق کوتاه برپاها در ورزش والیبال

بررسی تاثیر دو نوع کفش ساق بلند و ساق کوتا بر نیروهای برشی و فشااری مفصل مچ پا در مرحله فرود اسپک والیبال

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو نوع کفش ساق کوتاه و ساق بلندبر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا بود. در این تحقیق از 20 نفر مردوالیبالیست حرفه ای و نیمه حرفه ای استفاده شد. آزمودنی ها سه نوع فرود( با کفش های ساق کوتاه ، کفش های ساق بلند و شرایط پابرهنه ) از پرش اسپک والیبال را انجام دادند. داده های نیرو و کینماتیک به ترتیب با استفاده ازصفحه نیرو و دوربین ویدئوی اندازه گیری شدند. متغیرهای نیروی فشاری وبرشی با استفاده از روش دینامیک معکوس محاسبه شدند. برای مقایسه نیروها در سه شرایط از آنالیز واریانس یک طرفه با داده های تکراری استفاده شد. تمامی محاسبات با نرم افزار SPSS نسخه 20 و در سطح معنی داری (05/0 p ?) انجام شد.تفاوت معناداری در حداکثر نیروی فشاری (824/0p=) وبرشی (789/0p=) در مفصل مچ پا بین فرود با کفش های ساق بلند و کفش های ساق کوتاه مشاهده نشد. با وجود این، افزایش معناداری در حداکثرنیروی فشاری در مفصل مچ پا بین فرود با شرایط برهنه با کفش های ساق بلند (008/0p= ) و کفش های ساق کوتاه (036/0 p=) مشاهده شد. بطورکلی یافته ها ی این تحقیق نشان می دهد که تغییرات در نیرو های برشی وفشاری هنگام فرود یک والیبالیست به ارتفاع ساق کفش ورزشی وابسته نیست. با وجود این، کفش ورزشی در مقایسه با حالت پای برهنه می تواندنیروی فشاری وارد بر مفصل مچ پا هنگام فرود ورزشکاران مرد والیبالیست کاهش دهد.

تهیه کننده : مرتضی امانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

پیشنهاد فروشگاه گلد اسپرت :

با توجه به تحقیق فوق در صورتیکه در کفش های ساق کوتاه والیبال ویا هندبال احساس راحتی بیشتری می کنید ،نگران صدمه و آسیب پاهای خود نباشید،ضمن اینکه کفش های ساق کوتاه وزن کمتری داشته و مسلما احساس سبکی بیشتری خواهید کرد.