قوانين واليبال در برف

ابعاد زمين: ٨*١٦
منطقه آزاد از هر طرف: ٢/٥٠متر
امتياز هر ست از بازى: ١١ امتياز
برنده: تيمى كه ٢ ست از ٣ ست رو ببرد.
سرويس چرخشى يك بار شماره ١ يك بار ٢
ارتفاع تور آقايان: ٢/٤٣
ارتفاع تور خانم ها: ٢/٢٤
زمان زدن سرويس: ٥ثانيه بعدازسوت داور
خطاى جايگيرى و تعويض ندارد.
زمين ها هر ٦ امتياز بايد عوض شود.
خط مركزى زير تور و يك سوم ندارد.
جاخالى انداختن خطاست فقط بايد به صورت ضربه واسپك باشد.
دريافت فقط بايد با ساعد؛ پنجه خطاست.
مربى اجازه نشستن روى نميكت و راهنمایی در زمان بازى را ندارد.
پاس با پنجه به شرطى می شود كه حمل يا دوضرب نباشد.
تعدادبازيكن در هر زمين دو نفر است.

منبع : کانال تلگرام دانش والیبال  @educationvolleyball