ارسال پاس برای بازیکن قطرپاسور یا پشت خط زن

*بازیکن قطر پاسور:

1- در یک چرخش از منطقه 4 حمله می کند
2- در دو چرخش از منطقه 2 حمله می کند
3- در سه چرخش از منطقه 1 حمله می کند

**بازیکن قطر پاسور:
در منطقه 2 دفاع می کند یا در منطقه 1 توپگیری می کند.


_بنابر این پاسور تیم باید توانایی بالایی در ارسال پاس پشت داشته باشد تا بتواند به هماهنگی مناسبی با بازیکن پشت خط زن دست یابد.


!در ارسال پاس به پشت، پاسور باید زودتر از توپ به محل برسد و منتظر توپ باشد، تا جای ممکن با پرش پاس دهد، در بالاترین نقطه ممکن با توپ تماس پیدا کند، با حرکت، انگشت شست، مچ، دست ها و بدن به سمت عقب توپ را با سرعت و قوس مناسب برای مهاجم ارسال نماید.

بازنشر از کانال دانش والیبال @educationvolleyball