پیشنهادهایی برای بین دو نیمه در مسابقات هندبال

پیشنهادهایی برای بین دو نیمه در هندبال

با پایان نیمه اول بازیکنان در حالیکه درباره وقایع بازی صحبت می کنند به رختکن می روند.
1ـ  مربی پس از بازیکنان وارد رختکن می شود.
ـ  مربی نیمه اول را تحلیل می کند و اگر نتیجه راضی کننده  نبوده صدای او بلند تر است. او دیدگاههای خود را در زمینه بازی تیمی ، گروهی و انفرادی بیان می کند
ـ  وی برنامه نیمه دوم و برنامه تاکتیکی مناسب را اعلام و برای تقویت انگیزه تلاش می کند . بدیهیست که در این شرایط برای انتقال پیامهای مثبت به بازیکنان تغییر لحن می دهد
ـ  پس از مسایل فنی بازیکنانی که در نیمه اول دچار آسیب دیدگی شده اند  مداوا می شوند
ـ  در راهرو منتهی به زمین مربی آخرین دستورهای خود را به برخی از بازیکنان یاد آوری می کند.

ویژه گی های زمان استراحت بین دو نیمه در یک مسابقه

جبران خستگی ، بررسی وقایع نیمه اول ، احتمال تغییرات تاکتیکی ، مداوای آسیب های جسمی بازیکنان ، افزایش انگیزه و ایجاد تمرکز در آنها
زمان های استراحت از جمله لحظاتی است که مربی می تواند آگاهی ، استعداد و شناخت خود را بروز دهد. برای برخی مربی زمان استراحت مدت زیادی است چون مطلبی برای گفتن ندارند و برای برخی مدت کوتاهی است . ده دقیقه زمان کوتاهی برای تحلیل نیمه اول ، آمادگی برای نیمه دوم و خلق یا حفظ انگیزه در بازیکنان است. مربی در این مدت با لحن های مختلف تلاش در جلب توجه بازیکنان دارد اما از فریاد های معمول و بی ارزش کردن بازیکنان خودداری می کند. نیمه اول را تحلیل و اشتباههای بازیکنان خود و نقاط قوت و ضعف حریف را یاد آوری و یک ارزیابی جمعی و در برخی موارد انفرادی از بازی تیم ارائه می دهد و در نهایت برنامه نیمه دوم و تغییرات احتمالی تاکتیکی را اعلام می کند و همواره سعی می نماید سخنانش دارای بار مثبت باشد
.

 

نوشته شده توسط : اسدالله رزمگر