قوانین پایه ای والیبال

سرویس

•    بازیکن سرویس زن باید از پشت خط انتهای زمین سرویس بزند، و تا وقتی تماسی با توپ والیبال برقرار نشده پشت خط بماند – سرویس زننده تنها فردی است که موقع زدن ضربه از زمین والیبال خارج است.
    سرویس اول توسط داور و با انداختن سکه شانس به یکی از تیم ها داده می شود.
    قبل از زدن سرویس، توپ والیبال باید به خوبی توسط بازیکنان حریف دیده شود.
    توپ والیبال بعد از سرویس می تواند به قسمت بالایی تور برخورد کند و بر زمین بخورد، این اتفاق امتیاز محسوب می شود.
    سرویس زننده بعد از شنیدن سوت داور تنها 5 ثانیه برای ضربه زدن به توپ والیبال فرصت دارد.
•    وقتی سرویس زده می شود، تمامی بازیکنان هر تیم والیبال باید در موقعیت صحیح خود قرار داشته باشند – اما بعد از ضربه هر کس می تواند در هر نقطه از زمین والیبال بازی کند – تعویض موقعیت ها تنها با بازیکنان خط جلویی امکان پذیر است.
•    توپ والیبال باید از فضای قانونی بالای تور عبور کند – توپ نباید به آنتن برخورد کند.
    توپ سرویس دفاع روی تور ندارد.


امتیاز گیری

    امتیاز گیری به صورت یک رالی انجام می شود – رالی : رفت و برگشت صحیح توپ از روی تور.
    برای هر برنده رالی 1 امتیاز درنظر گرفته می شود.
•    تیم حمله کننده با از زدن توپ والیبال به داخل زمین حریف یا برخورد به دست بازیکنان مقابل و خارج شدن از زمین امتیاز به دست می آورد.
    تیم دفاع کننده با اشتباه تیم حمله کننده امتیاز بدست می آورد؛ خوردن سرویس به داخل تور والیبال یا خارج شدن توپ از زمین توسط بازیکنان حمله کننده.
•    بازی تا امتیاز 25 ادامه دارد – بازی تا 5 ست می تواند ادامه پیدا کند – تیمی که برنده 3 ست شود برنده کل مسابقه است.
    وجود اختلاف 2 در امتیاز تیم ها ضروری است.

چرخش و تعویض زمین

    با اتمام هر ست بازینکان تیم ها باید زمین بازی را عوض کنند.
    بازیکنان باید در جهت چرخش عقربه های ساعت این کار را انجام دهند.

انجام بازی

    حداکثر 3 ضربه متوالی به توپ توسط هر تیم 
•    یک بازیکن والیبال نباید دوبار متوالی به توپ ضربه بزند
    توپی که کوچکترین تماس با خطوط اطراف زمین داشته باشد، 1 امتیاز به شمار می آید.
•    ضربه قانونی ضربه ای است که بازیکن والیبال حمل نمی شود، یعنی تماس دست بازیکن باعث تاخیر در ضربه نمی شود.
    اگر دو یا سه بازیکن، همزمان توپ را لمس کنند،‌ این لمس تنها یک ضربه به شمار می آید.

زمین بازی و بازیکنان

    تمامی زمین های والیبال داخل سالن یا خارج از آن 18 در 9 متر هستند.
•    در زمین های سالنی، در هر دو طرف تور والیبال،‌ 3 متر به طرف انتهای زمین به عنوان منطقه حمله در نظر گرفته شده است.
•    تعداد کل بازیکنان داخل زمین 12 نفر و تعداد بازیکن هر تیم 6 نفر است.
•    شماره پیراهن بازیکنان از عدد 1 تا 15 است (البته در مسابقات جوانان شماره های بالاتر مانعی ایجاد نمی کند).

تور والیبال

•    ارتفاع تور والیبال برای مرد ها 2.43 متر است – 243 سانتی متر.
•    ارتفاع تور والیبال برای زن ها 2.24 متر است – 224 سانتی متر.
•    ارتفاع آنتن هم 180 سانتی متر است.
•    تور والیبال 5.9 متر طول و 1 متر عرض دارد، بنابراین طرفین تور 25 سانتی متر خارج از زمین است.
 
منبع : مارکستان