بیشترین موارد خطا در بازی والیبال

1- خطاي 8 ثانيه: سرويس زننده پس از سوت داور 8 ثانيه وقت دارد سرويس بزند.

2-خطاي خط: اگر سرويس زننده در موقع سرويس پايش روي خط باشد خطا محسوب ميشود.

3-خطاي خط زير تور: اگر دست وپاي بازيكن از خط زير تور عبور كند خطا محسوب ميشود.

4-خطاي تور: برخورد هر قسمت از بدن بازيكن.

5-خطاي دو ضرب: اگر يك بازيكن 2 بار پي در پي به توپ ضربه بزند.

6- خطاي4 ضرب: اگر تيمي بيش از 3 بار به توپ ضربه بزند.

7-خطاي حمل: اگر توپ روي دست بازيكن مكث داشته باشد.

8-خطاي ارنج: به ترتيب قرار نگرفتن بازيكنان در زمين.

 

توسط فاطمه ایمانی و حانیه جعفری